هوم سرویز چگونه کار میکند  هوم سرویز در چندگام
شما را به بهترین خدمات دهنده های محلتا
ن متصل میکند.

1-از بین چندین خدمت موجود انتخاب کنید.

2-تعهدات و شرایط خدمت را مطالعه نمایید

3-پرسش مد نظر را پاسخ دهید. (برای برخی از خدمات)

(براساس پاسخ شما قیمت کار هر سرویس دهنده نمایش داده میشود.)
4-محله ، آدرس و در صورت نیاز توضیح بیشتری از شرایط مد نظر برای
خدمتتان را ارائه نمایید. در انتها تاریخ و زمان اعزام سرویس دهنده را معین
نمایید.
5-در این مرحله افراد یا شرکتهای انجام دهنده خدمت نمایش داده میشود.

(بر اساس قیمت،میزان محبوبیت، تعداد نظرات و تاریخ آغاز همکاری میتونید بهترین سرویس دهنده را
انتخاب کنید.)
6-با انتخاب هر سرویسگر می توانید جزییات بیشتری از قیمت یا
مشخصات سرویس دهنده را مشاهده نمایید


7-با تایید سرویس دهنده کار تمام است

با خیال راحت
ببینید که  کار شما در زمان تعیین شده انجام می شود.