ارزیابی پیمانکاران

پیمانکارانی كه تمايل به همكاري با هوم سرویز را داشته باشند و يا پیمانکارانی که سازمان با آنها همكاري دارد درمرحله اول توسط تیم بازرسی هوم سرویز مورد ارزيابي اوليه قرار ميگيرند. 

معيارهای ارزيابی به شرح ذیل بوده و با توجه به ماهيت خدمات، پیمانکاران دارای ضرایب متفاوتی می باشند. 

در دسترس بودن

داشتن تجربه کافی در زمينه کاری مورد نظر

حسن شهرت

داشتن تجهيزات ، امکانات ، ماشین آلات ، دستگاههای مرتبط با کار

مالک یا مستاجر بودن پیمانکار

مجوزهای قانونی

نزدیکی به محل

داشتن گواهينامه هاي بين المللی

قراردادهايی که تاکنون بسته

تحت ليسانس شرکتهای معتبر بودن

داشتن خدمات حمل و نقل

ضمانت کردن خدمات و خدمات پس از فروش

مدت زمان همکاری(این شاخص بعد از سه ماه اول همکاری لحاظ می گردد.)

تعهدات پرداخت( این شاخص بعد از سه ماه اول همکاری لحاظ می گردد.)

عملكرد پیمانکاران پس از گذشت 3 ماه از آغاز فعالیت مورد ارزیابی مجدد قرار می گیرد. بدیهی است در حین ارزیابی ها چنانچه پیمانکار مربوطه فاقد صلاحیت شناخته شود ضمن اطلاع رسانی نقاط ضعف، در صورت عدم اصلاح موارد، از لیست پیمانکاران هوم سرویز خارج می گردد.