تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط:

۱-قیمت بر اساس دستمزد نصب هر متر کف پوش می باشد و بدون متریال است.