تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط:

۱)بازدید و مشاوره اولیه رایگان از محل برای شناسایی و تعیین الودگی
۲)درصورت نیاز انجام تست حساسیت برای تشخیص سموم مناسب و کارا
۳) استفاده از سموم بهداشتی بی خطر و کم خطر مورد تایید وزارت بهداشت
۴)بازدید های ماهیانه از محل و ارزیابی عملیات های انجام شده تاپایان مدت زمان کنترل
۵)ارائه اموزش های مناسب جهت بهسازی محیط و تداوم کنترل