تعهدات ما:

۱- افراد مجرب و آموزش دیده

۲- دارای سابقه تایید شده

۳- سرویس های دارای گارانتی

۴- تضمین رضایت شما

شرایط:
۱ - به ازای هر یک ساعت افزایش خدمت ده هزار تومان به حق سرویس اضافه میشود.

۲- سرویس بعد از ساعت ۲۰ شب هزینه ایاب و ذهاب سرویس دهنده بر عهده مشتری خواهد بود.