لوله کشی پکیج

لوله کشی پکیج

از 1374 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت لوله کشی پکیج در پاییز 1402 چقدر است؟

قیمت لوله کشی پکیج و شوفاژ متراژ کمتر از 10 متر

400,000 الی 650,000 تومان

قیمت لوله کشی پکیج و شوفاژ لوله 5 لایه(متر طول)

30,000 الی 45,000 تومان

متوسط قیمت4,000,000 تومانکمینه قیمت500,000 تومانبیشینه قیمت5,199,000 تومان

آنچه درباره لوله کشی پکیج خواهید خواند

  • لوله کشی پکیج و شوفاژ
  • انواع روش های لوله کشی پکیج روکار و توکار
  • بهترین روش تعویض لوله کشی شوفاژ چیست؟
  • لوله کشی پکیج روکار در چه مواقعی انجام می شود؟
  • تعویض لوله کشی شوفاژ فرسوده با استفاده از لوله سبز شوفاژ
  • قیمت لوله کشی پکیج ساختمان به چه مواردی بستگی دارد؟
  • صفر تا صد لوله کشی پکیج را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

لوله کشی پکیج و شوفاژ

با استفاده روز افزوناز وسایل گرمایشی مانند شوفاژ و پکیج، خدمات لوله کشی پکیج نیز بیشتر نیازمی شود. تقریبا در تمام خانه های نوساز و همچنین خانه های که بازسازی می شونداقدام به لوله کشی شوفاژ و یا لوله کشی پکیج می کنند. در ادامه به معرفیاناوع روش های لوله کشی رادیاتور شوفاژ و همچنین قیمت لوله کشی پکیج شوفاژمی پردازیم. قیمت لوله کشی پکیج روکار بر اساس انواع روش های لوله کشی پکیجشوفاژ دیواری متفاوت اعلام می شود.

بنابراین بسته به نوعو روش لوله کشی، هزینه لوله کشی پکیج متفاوت است. مثلا لوله کشیرادیاتور قرنیزی با لوله کشی شوفاژ روکار متفاوت است و طبیعی است که قیمت لوله کشیپکیج روکار نیز با سایر روش ها متفاوت باشد.

انواع روش های لوله کشی پکیج روکار و توکار

لوله کشی پکیجتک لوله ای

یکی از روش های لولهکشی رادیاتور پکیج، سیستم تک لوله ای است. به این ترتیب که تنها یک لوله وظیفهرساندن و برگرداندن آب را بر عهده دارد. به عبارت دیگر همان لوله که آب گرم را بهرادیاتورها از پکیج انتقال می دهد، مسئولیت رساندن دوباره آب به منبع را نیز برعهده دارد. در این نوع لوله کشی پکیج، انشعاب بعدی به رادیاتور بعدی انتقال پیدامی کند. این نوع اتصالات سری هستند و با بستن یک شیر به طور کل مسیر حرکت آب قطعمی شود. از این روش برای لوله کشی شوفاژ روکار بهترین گزینه است. قیمت لوله کشیشوفاژ در این روش مناسب است. اما این روش برای فضاهای وسیع کاربردی نیست و برای تعدادرادیاتورهای بالا گزینه مناسبی نیست.

لوله کشی پکیجدو لوله ای

لوله پکیج شوفاژدیواری در این روش همانطور که از نامش مشخص است از دو لوله مستقل رفت و برگشتاستفاده می شود. یک مسیر از این لوله ها دمای بالاتری دارد و خط لوله برگشت دمایخود را در رادیاتور از دست داده و خنک تر است.

البته این روش همدارای مزایا و معایت مختص به خود است. بزرگترین عیب این لوله کشی پکیج در این استکه رادیاتورهای نزدیکتر به پکیج فشار آب بالاتری دارند و آب بیشتری در رادیاتورهاچرخش پیدا می کند در نتیجه رایاتورهای نزدیک نسبت به رادیاتورهای دورتر گرمترهستند.

سیستم لوله کشیپکیج با برگشت مستقیم

برای اینکه افت فشارکمتری در مسیر انتقال آب گرم، به وجود بیاید از روش ویژه ای استفاده می شود. دراین شیوه آب برگشتی از دستگاه مستقیما وارد لوله برگشت می شود. استفاده از شیرزانویی، لوله های رفت و برگشت با اندازه های کوتاه و بلند و …. فشار آب را در حالتتعادل نگه می دارد. این روش برای آپارتمان های کوچک مناسب تر است. در مواقعی کهافت فشار نابرابر وجود دارد یا فضا برای اجرای کار کم است همیشه می توان از لولهکشی با برگشت مستقیم استفاده کرد. هزینه اجرای کار به دلیل مصالح به کار رفته درمسیر لوله کشی تا حدودی ارزان تر است. موقع اجرای لوله کشی پکیج، تعداد واحدهایمشترک، عامل مهمی است. این روزها از پکیج های داخلی به صورت مجزا برای هر واحداستفاده می شود. لوله کشی در این مورد کاملا اختصاصی انجام می شود.

لوله کشی شوفاژبرگشت معکوس

در واحدهای مسکونی بامساحت متوسط از این روش استفاده می کنند. با استفاده از این روش گرما به صورتمتناسب در سراسر فضا پخش می شود. در این روش لوله کشی پکیج ساختمان به ترتیبیاست یک خط لوله از تولید کننده حرارت به سمت رادیاتورها کشیده می شود و همچنین یکخط لوله نیز جمع کننده آب رایاتورها هستند. در این نوع لوله کشی رادیاتورروش انتقال آب، مانند روش مستقیم است. ولی لوله برگشت به طریقی است که آخرینرادیاتور، متصل به اولین لوله برگشت است.

سیستم لوله کشیپکیج مختلط

اجرای لوله کشیپکیج به صورت مختلط را می توان ترکیبی ار دو شیوه مستقیم و معکوس دانست. لولهکش شوفاژ با توجه به شرایط تصمیم می گیرد که برخی از قسمت های لوله های برگشتبه صورت مستقیم کار شود. اما در قسمت های دیگر از سیستم معکوس استفاده می کند. اینلوله ها می توانند لوله کشی شوفاژ از کف یا لوله کشی شوفاژ از سقف کارگذاشته شوند. شیوه کار اجرای لوله گذاری است که کاملا متفاوت از شیوه های قبلی وبه صورت مختلط انجام می شود. در این شیوه مجموع طول لوله های رفت و برگشت برابرنیست. مقدار افت فشار در مسیر نیز یکسان نمی باشد.

لوله کشی شوفاژبه روش کلکتوری

لوله کشی شوفاژکلکتوری از جدیدترین روش های لوله کشی پکیج ساختمان است. در این روش هزینه خریدمصالح و دستمزد لوله کش شوفاژ بیشتر است. این نوع لوله کشی پکیج شوفاژ فقط بااستفاده از لوله های پنج لایه و کلکتورهای برنجی که در داخل جعبه کلکتور نصب هستند،شروع می شوند. به این ترتیب از هر انشعاب کلکتور مستقیما به سمت رادیاتور مربوطهکشیده می شود و بدون استفاده از هیچ زانویی از طریق یک رابط یا زانوی یکسر لولهپنج لایه به شیر رادیاتور وصل می شوند.

لوله کشی پکیجروش انشعابی

این روش زمانی قابلاجرا است که سیستم لوله کشی آب ساختمان نیز به صورت انشعابی باشد. لوله کشی پکیجانشعابی به دو صورت لوله کشی شوفاژ روکار و توکار انجام می شود. در این روش لولهآب سرد پکیج به صورت روکار نصب می شود و در روش توکار آب سرد در زیر کار متصل میشود.

بهترین روش تعویض لوله کشی شوفاژ چیست؟

با توجه به مواردی کهتوضیح داده شد انواع روش های لوله کشی شوفاژ از گذشته تا به امروز را می توانیم بهاین شکل دسته بندی کنیم.لوله کشی شوفاژ موتورخانه سنتی با لوله های فلزی، لوله کشی پکیج با لولههای پلیمری (لوله کشی شوفاژ با لوله سبز) و لوله کشی کلکتوری با لوله های پنجلایه. بهترین روش تعویض لولهکشی شوفاژ و پکیج تا حد بسیار بالایی در گرو نقشه لوله کشی شوفاژ خانه است. بهترتیبی که کمترین طول لوله در این مسیر استقاده شود و از کمترین میزان زانواستفاده شود.

افراد متخصص در اینزمینه معتقدند که بهترین لوله کشی شوفاژ و لوله کشی پکیج به روش کلکتوریاست. این روش محبوب موجب کاهش چشمگیر رسوب زدگی رادیاتور می شود. البته این روش درزمانی که در حال بازسازی یا ساخت یک ساختمان هستید بهترین انتخاب است. اما اگر درخانه ای سکونت دارید از روش انشعابی روکار بهترین انتخاب است.

لوله کشی پکیج روکار در چه مواقعی انجام می شود؟

لوله کشی روکار پکیج به دلایل مختلفی انجام می شود که تعدادیاز انها را شرح خواهیم داد.

لوله کشی پکیجروکار به علت جلوگیری از ترکیدن لوله ها

اکثر ساختمان هاهنگام ساخته شدن، لوله کشی پکیج توکار انجام می دهند و تمام لوله ها درداخل دیوار یا زمین قرار می گیرند. پس از چند سال ممکن است در لوله هایی که بهصورت توکار هستند، دچار ترکیدگی و خرابی ایجاد شوند و برای تعمیر آنها، نیاز استکه دیوار یا زمین شکافته شود که این کار بسیار سخت و هزینه بر خواهد بود.

افراد بعد از ترکیدگیلوله های توکار، برای اینکه خیال خودشان را راحت کنند و از دردسرهای این روش لولهکشی پکیج توکار رها شوند، اقدام به لوله کشی شوفاژ روکار می کنند.

لوله کشی پکیجروکار با هدف اضافه کردن انشعاب جدید

اگر ساختمان شما لولهکشی توکار داشته باشد و بخواهید یک انشعاب جدید ایجاد کنید، مثلا بخواهید پکیج رادر خانه خودتان نصب کنید، نمی توانید مجددا لوله ها را به صورت توکار نصب کنید.چون این کار هم هزینه بر است و هم خرابی زیادی ایجاد می کند.

به همین خاطر برایاضافه کردن انشعاب جدید، شما باید از روش لوله کشی پکیج روکار استفاده کنیدتا بتوانید امکانات جدیدی که می خواهید را در ساختمان خودتان ایجاد کنید.

تعویض لوله کشی شوفاژ فرسوده با استفاده از لوله سبز شوفاژ

در صورتی که نصب لولهها طبق استاندارد انجام شده باشد و لوله ها در برابر یخ زدگی عایق بندی شوند، طولعمر لوله ها افزایش خواهد یافت. حتی در صورت مراقبت صحیح نیز دیر یا زود لوله کشیپکیج ساختمان دچار فرسودگی می شود. به طور کلی همه لوله ها فلزی و پلیمری، طول عمرمشخصی ندارند. در ساختمان های قدیمی با تعویض لوله های شوفاز با لوله های ۵ لایهمشکل به کلی برطرف می شود. این لوله کشی شوفاژ با لوله سبز چند سالی است که بهبازار عرضه شده اند و طول عمری بیش از ۵۰ سال دارند.

قیمت لوله کشی پکیج ساختمان به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت لوله کشی پکیج به موارد متعددی بستگی دارد. مواردیاز قبیل نوع پکیج، متراژ لوله مورد نیاز، اتصالات لوله کشی پکیج مورد نیاز، روش لولهکشی توکار پکیج و یا روکار و همچنین دستمزد لوله کش پکیج بر هزینه لولهکشی پکیج ساختمان بستگی دارد. اگر ایرادی در نحوه لوله کشی پکیج رخ بدهد این مواردخود را به صورت شفاف در عملکرد گرمایشی نشان می دهند.

هزینه لوله کشی پکیجساختمان و پکیج با توجه به مساحت فضا تعیین می شود. همچنین مواردی مانند عایق کاریو قیمت لوله پکیج مورد نظر نیز تغییر دهنده هزینه لوله کشی پکیج ساختمان است.همچنین در هنگام لوله کشی پکیج توکار اگر نیاز به کنده کاری باشد دستمزدلوله کش پکیج تغییر می کند.

صفر تا صد لوله کشی پکیج را به متخصصین هوم سرویز بسپارید

کیفیت این خدمات در گرو مهارت لوله کش پکیجاست. به ترتیبی که متخصص، نقشه را طوری طراحی کند که در کنار کارآمدی تجهیزاتهزینه های مصالح مورد نیاز را کاهش دهد. این مهارت به گونه است که کوتاه ترین مسیربا کمترین پیچ و خم و استفاده از اتصالات انجام شود. تا آب گرم به صورت یکنواخت درتمام مسیر پخش شوند.

در صورت نیاز به متخصص با تجربه تنهاکافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. همیاران ما جهتبررسی و مشاوره رایگان و اعلام قیمت با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس لوله کشی پکیج و همچنین ارایه خدمات لوله کشی پکیج به روش انشعابی و کلکتوری نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات لوله کشی ارائه می دهد که شامل لوله کشی آب سرد و گرم ساختمان, لوله کشی فاضلاب ساختمان می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های لوله کشی و تاسیسات را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس لوله کشی پکیج

لوله کشی پکیج به روش انشعابی و کلکتوری

لوله کشی روکار پکیج و رادیاتور

تعویض لوله کشی شوفاژ توکار و روکار

انشعاب گیری لوله کشی پکیج روکار

لوله کشی شوفاژ موتورخانه با لوله سبز و پنج لایه

تعویض لوله کشی رادیاتور فرسوده با استفاده از لوله سبز شوفاژ

نظرات کاربران

profile picture
بهزاد راد

کیفیت کار واقعا عالی و تا جایی که بتونن تلاش کردند که سرویس با هزینه کمتری واسمون تموم شه

profile picture
طاهره ترکمان
12 ماه پیش |همیار علی بیگی

کارشون خوب بود ممنونم از ایشون بابت زحماتشون

شرایط لوله کشی شوفاژ روکار و توکار و لوله کشی پکیج روکار

همیار می بایست ابتدا محل لوله کشی را بررسی نموده و پیشنهاد خود را ارایه نماید و سپس در صورت رضایت مشتری اقدام به انجام سرویس نماید.

تهیه لوازم و قطعات درصورت نیاز پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد فاکتور خرید را به مشتری ارایه نماید.

چنانچه محل مورد نظر جهت لوله کشی پکیج نیاز به تخریب داشته باشد هزینه آن به صورت مجزا و بر اساس توافق صورت گرفته با همیار لحاظ می گردد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

engine-room-service
تعمیر و سرویس موتورخانه
قیمت از 500,000 الی 1,900,000 تومان
install-towel-dryer
نصب حوله خشک کن
قیمت از 350,000 الی 1,600,000 تومان
underfloor-heating
اجرای سیستم گرمایش از کف
قیمت از 350,000 الی 2,500,000 تومان
fire-alarm-system
سیستم اعلام و اطفا حریق
قیمت از 200,000 الی 1,300,000 تومان