نظافت شرکت

نظافت شرکت

از 1349 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نظافت شرکت در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت همیار نظافتچی آقا 4 ساعته

340,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی آقا

50,000 تومان

قیمت همیار نظافتچی خانم 4 ساعته

400,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی خانم

50,000 تومان

قیمت همیار نظافتچی ویژه آقا 4 ساعته

400,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی ویژه آقا

70,000 تومان

قیمت همیار نظافتچی ویژه خانم 4 ساعته

450,000 تومان

قیمت هر ساعت اضافه همیار نظافتچی ویژه خانم

70,000 تومان

متوسط قیمت400,000 تومانکمینه قیمت340,000 تومانبیشینه قیمت470,000 تومان

آنچه درباره نظافت شرکت خواهید خواند

 • نظافتشرکت، دفترکار و اداره ها
 • نظافتچیشرکت چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟
 • بهترینزمان نظافت اداره و شرکت
 • نظافتشرکت شامل چه خدماتی ارائه می شود؟
 • نظافتشرکت با استفاده از شرکت نظافتی هوم سرویز
 • چهخدماتی در نظافت شرکت ارائه می شود؟
 • قیمتنظافت شرکت به چه مواردی بستگی دارد؟
 • ثبتسفارش نظافت دفترکار، شرکت و محل کار در هوم سرویز

نظافتشرکت، دفترکار و اداره ها

برای نظافتشرکت و نظافت دفترکار که حجم کار کمتر است، اغلب اقدامبه استخدام نظافتچی شرکت در موعدهای زمانی مشخص می کنند. امروزهافراد بیشتر وقت خود را در محل کارشان سپری می کنند، به همین دلیل نظافتاداره و شرکت موجب رضایت مراجعین و کارکنان خواهد شد. خدمات نظافت محل کارشامل نظافت مدرسه، نظافت بانک، نظافت مطب پزشک ، نظافتبیمارستان، نظافت باشگاه ورزشی، نظافت آرایشگاه زنانه، نظافتمهدکودک، نظافت سینما و ... نیز می شود.

یکی از مهم ترینمواردی که در نظافت شرکت اهمیت دارد خصوصیات کارگر نظافتی وهمچنین هزینه نظافت شرکت است. شرکت خدمات نظافتی هومسرویز با به کارگیری افراد زبده و مجرب آماده ارسال نیروهای خدماتیبرای نظافت اداره و دفترکارها با هزینه نظافت دفتر کار مشخصهستند.

نظافتدفتر کار

در دفترکار و محیطهای اداری نسبت به منازل رفت و آمد بیشتری صورت می گیرد. از طرفی افراد ساعاتزیادی از شبانه روز را در در دفترکار خود سپری می کنند به همین علت نظافتمحیط کاری نیز بسیار با اهمیت است و نقش موثری در سطح سلامت افراد دارد. براینظافت دفترکار به علت اینکه محیط های کوچک تری هستند، افراد ثابتی در این مکان هابرای نظافت به صورت مستمر استخدام نمی شوند. زیرا این کار از نطر اقتصادی به صرفهنیست. با استخدام نیروی نظافت در مواقع لازم در هزینهنظافت دفتر کار صرفه جویی های زیادی می شود.

نظافتمدرسه

نظافت مدرسه نیز از جملهمواردی هستند که زیر مجموعه خدمات قابل ارائه در خدمات نظافت محل کار قراردارد. نظافت مدرسه شامل موارد متعددی مانند نظافت دفترکار، نظافت کلاس ها، نظافتمیز و صندلی ها و نظافت سرویس ها و غیره می باشد، که توسط نیروهای خدماتی هومسرویز ارائه می شوند.

نظافتبانک

نظافت بانک نیز یکیاز نمونه های نظافت دفتر کار است که نیاز به مهارت بالا دارد. موارد زیادی مانندنظافت آبدارخانه، نظافت میزکار کارکنان، نظافت دیوارها و شیشه های پارتیشن از جملهمواردی هستند که برای نظافت بانک و سایر موسسات و مراکز تجاری انجام میشود.

نظافتمطب

نظافت مطب نیز ازموارد پردرخواست در این زمینه است. مطب ها به علت رفت و آمد افراد بیماربیشتر در معرض آلودگی قرار دارند. در واقع یکی از مهم ترین موارد که در مطب پزشکانبه چشم می آید، نظافت مطب پزشکان است که باید توسط افرادی بامهارت انجام شود. زیرا این محیط ها در معرض آلودگی بیشتری قرار دارند و خدماتتمیزکاری محل کار موجب می شود که محیط ضدعفونی شود.

نظافتباشگاه ورزشی

به علت استفاده زیاداز وسایل ورزشی در باشگاه ها توسط افراد متعدد، نظافت باشگاه ورزشی بایدبه صورت مستمر و در زمان کوتاه انجام شود. نظافت باشگاه صرفا بهجمع کردن زباله ها و گردگیری لوازم وزرشی مربوط نمی شود. بلکه مواردی مانندضدعفونی کردن تجهیزات با مواد شوینده مخصوص از تجمع آلودگی و میکروب ها که ناشی ازتعرق ورزشکاران و مراجعه کنندگان است جلوگیری می کند.

نظافتآرایشگاه زنانه

آرایشگاه ها از جملهمحل هایی هستند که به علت حضور افراد زیاد و همچنین ارائه خدمات متنوع بیشتر درمعرض آلودگی هستند. نظافت آرایشگاه توسط نیروی خانم متخصص در اینزمینه انجام می شود. این افراد باید دارای ظاهر موجه باشند و بتوانند کلیه خدماترا با دقت انجام دهند.

نظافتمهدکودک

نظافت مهدکودک نیز از مواردیاست که تحت عنوان نظافت محل کار اغلب توسط نیروهای نظافتی خانمانجام می شود. مهدکودک ها به علت نگهداری از نوزادان و کودکان که سیستم ایمنی ضعیفتری دارند، از خدمات نظافت مهدکودک در موعدهای زمانی کوتاه و به صورت مستمر بایداستفاده کنند.

نظافتسینما

سینما ها به علت رفتو آمدهای زیاد بیشتر در معرض آلودگی قرار دارد. در سینما ها خوراکی های زیادی مصرفمی شود که طبعا زباله های زیادی نیز تولید می کنند. از این رو نظافتسینما از جمله خدمات پر چالش است که باید توسط تجهیزات پیشرفته انجام شود.

نظافتچیشرکت چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟

نظافت محل کار با خدماتتمیزکاری منزل و مشاعات تفاوت دارد. برای نظافت شرکت به علت حضور پرسنل در حال کارمراحل نظافت به گونه ی دیگری باید انجام شود. زیرا نظافت دفترکار نبایدخللی در کار پرسنل ایجاد کند. مورد دیگر اینکه باید توجه به زمان بندی وقت کاریکارمندان شرکت ها، باید نیروهای اعزامی دقیقا در ساعت تعیین شده در محل حضور پیداکنند تا تداخلی با هم نداشته باشند.

همچنین نظم و چیدماندر نظافت شرکت حرف اول و آخر را می زند. به عبارت دیگر باید وسایل بعد از نظافتدقیقا در سرجای خود قرار بگیرند تا بعدها مشکلاتی برای کارمندان به وجود نیاید.

بهترینزمان نظافت اداره و شرکت

به طور کلی یک شرکتپاکیزه و تمیز در دو باره زمانی توسط نیروهای نظافتچی به خوبی تمیز شده است. اولینزمان وقتی است که هنوز کارکنان وارد شرکت نشده اند و دومین هم زمان با ساعات اداریاست. شرکت نظافتی با هماهنگی مدیریت زمان کاری نظافتچی را مشخص می کند. اگر مایلنیستید نظافتچی ها در ساعات اداری در شرکت باشند برای قبل یا پس از ساعات اداری باشرکت هماهنگ کنید.

· نظافتمحل کار قبل یا پس از ساعات کاری

نیروهای نظافت قبل ازورود کارکنان همه قسمت ها را جارو می کنند، میزها را دستمال کشیده و گردگیری میکنند، سطل زباله ها را خالی کرده و خلاصه همه جا را برق می اندازند. یکی از مکانهای بسیار آلوده در محل کار سرویس های بهداشتی است. نظافت این بخش زمان زیادی میبرد و لازم است تا قبل از ورود کارکنان سرویس بهداشتی، دستشویی و توالت ها به خوبینظافت شود. ساعت مراجعه نظافتچی شرکتی می تواند یکی دو ساعت قبلو یا بعد از ساعات اداری کارکنان باشد

.نظافت محل کار در ساعاتکاری

کارگرهای خدماتیشرکتی در بسیاری از مواقع فعالیت خود را در ساعات اداری انجام می دهند. البتهکارهای نظافتی که نیاز به شوینده های قوی دارد در ساعات اداری انجام نمی شود. برایمثال در اماکن عمومی و پر رفت و آمد نیروی نظافت وظیفه جارو کردن کف ساختمان را همزمان با حضور کارکنان دارد. اما برای شستشوی کف و آبکشی یا لکه بری لازم است زماندیگری انتخاب شود. خیس شدن کف ساختمان های اداری موقع اوج ترافیک کاری می تواندموجب حوادث ناخوشایندی شود.

نظافتشرکت شامل چه خدماتی ارائه می شود؟

 • نظافت ورودی، نظافت سالن های انتظار و سالن جلسه، نظافت سرویس بهداشتی و نظافت آبدارخانه شرکت
 • نظافت دیوار و کف اداره با جارو و تی و نظافت کمد و مرتب نمودن تجهیرات داخل کمد
 • نظافت و گردگیری صندلی و تجهیزات اداری مانند فایل ها، کمد و رایانه
 • نظافت و شستشوی شیشه های پنجره و درب ها
 • نظافت صندلی، میز و پارتیشن ها و سایر لوازمات در ادارات

نظافتشرکت با استفاده از شرکت نظافتی هوم سرویز

با استفادهاز نظافتچی شرکت هوم سرویز می توانید در ساعاتی خارج از ساعات اداریاز خدمات نظافت محل کار بهره مند شوید. نیروهای مجرب هوم سرویزاز مواد شوینده متناسب با سطوح استفاده می کنند. قیمت نظافت محل کار ونظافت شرکت به طور کامل قابل استعلام می باشد و قبل از اعزام نیروی کار شما میتوانید از قیمت نظافت شرکت مطلع شوید. تمامی افراد مشغول به کاردر هوم سرویز دارای سوابق کاری تضمین شده و بدون سابقه کیفری هستند.

چهخدماتی در نظافت شرکت ارائه می شود؟

نظافت دفترکار شاید در نگاهاول نسبت به سایر موارد ساده تر به نظر برسد. اما از بخش های فراوانی تشکیل می شودکه بنا به درخواست کارفرما، همه یا تعدادی از آنها انجام می شود. تعدادی از خدماتیکه در نظافت شرکت ارائه می شود عبارت اند از:

 • نظافت و گردگیری میز و صندلی، دیوار و پنجره ها
 • نظافت سرویس بهداشتی شرکت ها
 • تمیز کردن راه پله و راهرو شرکت
 • نظافت آبدارخانه شامل نظافت کمد، کابینت، سینک و ظروف موجود در آبدارخانه
 • نظافت کمد و تجهیزات اداری مانند رایانه ها و کیس ها

قیمتنظافت شرکت به چه مواردی بستگی دارد؟

قیمت نظافت شرکت قیمت ثابتی میباشد. قیمت نظاقت محل کار برای هر 4 ساعت و هر 6 ساعت به صورت ثابت میباشد و اگر در زیر 4 ساعت خدمات به پایان برسد قیمت نظافت دفترکار بهطور کامل 4 ساعت دریافت می شود. همچنین در صورتی که به ساعات بیشتری نیاز باشد بهازای هر ساعت مبلغی بر قیمت نظافت محل کار اضافه خواهد شد.همچنین اجرت نظافت محل کار شاما کارهای سبک و تمیزکاریهای استاندارد است و هر گونهکار خارج از موارد استاندارد مانند جابجایی اقلام سنگین و موارد از این قبیل بهصورت توافقی بین کارفرما و نظافتچی شرکت اعلام می شود.

ثبتسفارش نظافت دفترکار، شرکت و محل کار در هوم سرویز

در صورت نیاز بهنیروی خدماتی نظافت شرکت تنها کافیست به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید. جزئیات درخواست خودتان را در پروسه درخواست نیروی کار نظافتمحل کار ذکر کنید و همیاران مورد نظر درخواست را تایید کرده و با شما تماسخواهند گرفت و در روز و ساعت مورد نظر در محل حضور پیدا خواهند کرد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نظافت شرکت و همچنین ارایه خدمات نظافت اداره، نظافت دفترکار و نظافت سازمان ها نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات نظافت منزل و محل کار ارائه می دهد که شامل خدمات نظافت منزل فوری توسط شرکت نظافتی معتبر, خانه تکانی آشپزخانه و اتاق خواب ها, نظافت دوره ای و نظافت هفتگی با نظافتچی ثابت و دائمی می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نظافت شرکت

نظافت اداره، نظافت دفترکار و نظافت سازمان ها

نظافت شرکت‌ و محل‌کار با نظافتچی شرکت مطمئن

نظافت آرایشگاه با نظافتچی شرکت خانم

نظافت باشگاه وزرشی

نظافت بوتیک، مغازه و فروشگاه

نظافت مهدکودک و مدارس

نظرات کاربران

profile picture
آرمین نصیری

خوب بودند و بی حاشیه کار کردند

profile picture
کشت و صنعت طلاچین

واقعا عالی و خوب بودند و کیفیت کاریشون هم خوب بود

profile picture
محمد ایروانی

تمیز و مرتب و باشخصیت بودند

profile picture
آتی رویکرد افکار

خیلی خوب و بسیار عالی و مودب و با شخصیت بودند و از نفرات قبلی خیلی بهتر بودند

شرایط نظافت دفترکار و اداره

تا یک ساعت پس از شروع سرویس، در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد. توجه نمایید پس از گذشت یک ساعت از زمان شروع کار همیار امکان لغو وجود نداشته و هزینه سرویس مطابق تعرفه قیمت نظافت در هوم سرویز به همیار تعلق می گیرد.

برای ارایه خدمات بهتر پیشنهاد می کنیم که سفارش خود را از روز قبل رزرو نمایید و در تخمین ساعت مورد نظرتان دقت فرمایید زیرا در صورتیکه همیار پس از سرویس شما سرویس دیگری را رزرو نماید اولویت با سرویس بعدی خواهد بود.

حضور نظافتچی خانم در شرکت ها و سازمان هایی که کلیه پرسنل خانم بوده و آرایشگاه بانوان و باشگاه های ورزشی بانوان و ... امکانپذیر است.

خدمات نظافت شرکت و محل کار شامل نظافت سرویس ها، غبارروبی، جارو کشی و تی کشی کف، آبدارخانه، اتاق ها، میز و صندلی های اداری، خارج کردن زباله ها و ... می باشد.

لغو سرویس دو ساعت قبل از سرویس شامل هزینه ایاب و ذهاب همیار تا مبلغ 40 هزار تومان می گردد.

فراهم آوردن مواد و ابزار لازم بر عهده مشتری می باشد. که شامل:چهارپایه(در صورت نیاز)، تاید، روزنامه، ابزارشستشو، دستمال نظافت، تی، اسفنج، شیشه پاک کن، شوینده شیرالات، شوینده کف

 همیاران محترم جهت نظافت سطوح به هیچ عنوان حق استفاده از جوهر نمک و شوینده های اسیدی را ندارند.

سرویس های بعد از ساعت 20 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 40 هزار تومان می شود.

 تی کشیدن کف فقط توسط لوازم تی کشی صورت می گیرد.

 شستشوی شیشه ها فقط از داخل انجام شده و نظافت شیشه از بیرون تا جایی که با دست و بدون خروج از پنجره امکان دارد انجام می شود.

 در نظر داشته باشید چنانچه همیار در زمان کمتری از زمان درخواستی شما کار را مطابق نظر شما تحویل دادند، هزینه دریافتی تغییر نخواهد کرد.

 در صورت نیاز به فاکتور شما می توانید پس از پایان سرویس، با مراجعه به قسمت سرویس های من یا پیگیری سرویس وارد قسمت سرویس های پایان یافته شده و در قسمت جزئیات هر سرویس، رسید خود را دریافت نمایید.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نماشویی
نماشویی
قیمت از 2,500,000 الی 5,000,000 تومان
موکت شویی
موکت شویی
قیمت از 500,000 الی 1,125,000 تومان
پرده شویی
پرده شویی
قیمت از 600,000 الی 2,000,000 تومان
پذیرایی از مهمانان
پذیرایی از مهمانان
قیمت از 500,000 الی 600,000 تومان