نظافت دوره ای منزل
هوم‌سرویز
/
قیمت خدمات
/
نظافت و پذیرایی
/
نظافت منزل و محل کار دوره ای

نظافت دوره ای منزل

از 2809 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت نظافت دوره ای منزل در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت نظافت دوره ای منزل

توافقی

متوسط قیمت350,000 تومانکمینه قیمت350,000 تومانبیشینه قیمت350,000 تومان

آنچه درباره نظافت دوره ای منزل خواهید خواند

 • نظافت دوره ای چه تفاوتی با نظافت روزانه دارد؟
 • استخدام نیروی نظافت هفتگی
 • استخدام نیروی نظافت دوره ای یا دائمی برای شرکت و محل کار
 • نیروی نظافتچی شبانه روزی
 • نظافت دوره ای منزل یا دائمی توسط افراد حرفه ای و مطمئن
 • نظافتچی دوره ای چه خصوصیاتی باید داشته باشد
 • نظافت ماهیانه، هفتگی و روزانه توسط متخصصین هوم سرویز
 • انواع خدمات دوره ای نظافت چگونه است؟
 • تعرفه نظافت دوره ای چگونه محاسبه می شود؟
 • نظافت دوره ای محل کار و منزل با کمک نیروهای زبده هوم سرویز

نظافت دوره ای چه تفاوتی با نظافت روزانه دارد؟

منظور از نظافتدوره ای منزل و محل کار استخدام فرد ثابتی می باشد که در بازه های زمانی مشخص و ساعاتمعین در محل حضور پیدا کند. بعضی از مشتریان از نحوه ی عملکرد یک نیروینظافت خانم یا آقا رضایت دارند و مایلند همان شخص تایید شده به طور ممتدبرای انجام امور نظافت در منزل یا محل کار حضور پیدا کنند. در این صورتفرد مورد نظر به عنوان نظافتچی دوره ای یا نظافتچی دائمی درموعدهای زمانی مشخص به محل اعزام می شود تا همه کارها براساس روال انجام شود.تفاوت این عملکرد با نظافت روزانه در این است که برای استخدامکارگر آقا یا کارگر خانم برای نظافت روزانه هر بار بایدثبت سفارش انجام شود و امکان دارد افراد جدیدی طی هر سفارش فرستاده شوند ولی درنظافت دوره ای این افراد ثابت هستند و گویی به استخدام دائم شما در آمده اند. در ادامه به مواردی که در استخدام نیروینظافت و عوامل موثر بر قیمت نظافتچی دائمی می پردازیم.

استخدام نیروی نظافت هفتگی

امروزه با توجه بهمشغله های زیاد انجام تمامی اقدامات مربوط به خانه کار راحتی نیست. کمتر افرادی رامی توانید پیدا کنید که خودشان از پس تمام امور مربوط به تمیزکاری خانه بر بیایند.امروزه خدمات تمیزکاری به صورت یک حرفه مشخص تبدیل شده است که افراد واجد شرایط بهارائه خدمات مربوط به نظافت دوره ای منزل می پردازند. با استخدامخدمتکار دائمی منزل و یا استخدام دائمی خدمتکار محل کار به صورت نیروینظافتی هفته ای یک بار یا بیشتر می توانید تمام امور مربوط به تمیزکاری را بهاین افراد بسپارید.

استخدام نیروی نظافت دوره ای یا دائمی برای شرکت و محل کار

بهترین کاربرد نظافتچیدائمی یا نظافتچی دوره ای برای شرکت ها و نظافت اداره می باشد.زیرا شرکت ها با توجه به تردد زیاد معمولا در بازه های زمانی کوتاه تریباید تمیزکاری انجام دهند. اما خوب شاید هر بار پیدا کردن یک فرد حرفهای کار راحتی نباشد. بدین ترتیب افراد اقدام به استخدام نیروی نظافت دائمیو مطمئن می کنند. محیط های اداری در معرض آلودگی بیشتری قرار دارنداز این رو نظافت دوره ای یا نظافت هفتگی مشاعات باید به صورتممتد انجام شود. نظافت دوره ای شرکت یا نظافت دائمی شرکتشامل نظافت راه پله و مشاعات دوره ای به همراه نظافت فضای داخلی شرکتاست. نظافت دوره ای هفته ای یک بار یا در فواصل زمانی کوتاه تر در ساعت مشخص انجاممی شود.

نیروی نظافتچی شبانه روزی

در کنار مواردیمانند نیروی نظافتی هفته ای یک بار، نیروی نظافت هفته ای دو بار یابیشتر خدمات دیگری مانند نیروی نظافتچی شبانه روزی نیز ارائه میشود. امروزه تعداد زیادی شرکت نظافتی مشغول فعالیت هستند. اما تعداد کمیاز آنها هستند که همواره افراد معتبر و آموزش دیده را برای انجام امور نظافتمنزل دائمی با دوره ای را در اختیار داشته باشند. در صورتی که به نظافتچی دورهای خانم نیاز دارید که به صورت ممتد و یا هفته ای برای انجام امور منزل درکنار شما باشند. باید افرادی را مطمئن و آشنا به امور منزل داری را در اختیارداشته باشید تا بتوانید با خیال راحت هم از نظر اخلاقی و هم از نظر کیفیت انجامکار به آنها اعتماد کنید.

نظافت دوره ای منزل یا دائمی توسط افراد حرفه ای و مطمئن

یا یک سرچ ساده دراینترنت شما با لیست طول و طویلی از افراد و شرکت ها مواجه خواهید شد. اما خوبهمیشه نگرانی هایی از بابت استخدام نظافتچی دائمی یا دورهای وجود دارد. در واقع اینکه شما یک فرد غریبه را به محیط زندگی و کار خود واردکنید در صورت که هیچ پیش زمینه ای از افراد نداشته باشید، یک ریسک محسوب می شود.اما خوب چگونه می توان ریسک استخدام نیروی نظافت دائمی آقا یاخانم را کاهش داد؟!

دو راه پیش روی تاناست یا باید از افرادی کمک بگیرید که دوستان یا همکارانتان به شما معرفی می کنندیا باید از شرکت مطمئن درخواست نظاقتچی دائمی کنید.بدین ترتیب تاییدیه این شرکت ها دلیلی بر این موضوع می باشد که این افراد بدون سوءسابقه و پیشینه کیفری هستند.

نظافتچی دوره ای چه خصوصیاتی باید داشته باشد

 • نیروینظافتی دوره ای باید مورد اطمینان باشند.
 • خدماتنظافت ماهیانه یا نظافت هفتگی باید دقیقا در روز و ساعت مشخص انجام شود.
 • نظافتچیدائمی منزل باید ظاهر آراسته و منظمی داشته باشد.
 • همچنینزمانی که نظافت دوره ای منزل یا خدمات نظافت دائمی به فردیواگذار می شود تمام اقدامات باید بر اساس نیاز کارفرما و بر اساس نظرات وی انجامشود.

نظافت ماهیانه، هفتگی و روزانه توسط متخصصین هوم سرویز

نظافت هفتگی، نظافتروزانه و ماهیانه تخصص ماست. در واقع شما با پرس و جو نمی توانید مطمئن ترینو با مهارت ترین فرد را انتخاب کنید. اما می توانید با انتخاب هوم سرویز مسئولیترا از دوش خود بردارید. هوم سرویز با استخدام گروهی مجرب و کارآزموده آمادهاعزام کارگر نظافت دوره ای می باشد. تمامی نیروهای نظافتچی دائمیآقا و خانم دارای سابقه فعالیت تایید شده هستند. همچنین این افراد هیچ گونهسوسابقه کیفری ندارند.

انواع خدمات دوره ای نظافت چگونه است؟

 • نظافت هفتگیمنزل
 • نظافتماهیانه منزل
 • نظافت دائمیمنزل
 • نظافتچیبرای چند روز در هفته
 • نظافت محلکار دوره ای
 • نظافتشرکت دوره ای
 • نظافت راهپله و مشاعات دوره ای
 • نیروینظافتی هفته ای یک بار
 • نیروینظافتی هفته ای دو بار
 • نیروینظافتی هفته ای سه بار
 • نیروینظافتچی شبانه روزی
 • نیروینظافتچی دائمی روزی دو ساعت یا بیشتر

تعرفه نظافت دوره ای چگونه محاسبه می شود؟

قیمت نظافت دورهای منزل همانطورکه از نام آن نیر مشخص است، به صورت ادواری انجام می شود. اگر نیروی نظافتهفته ای یکبار یا دوبار یا بیشتر انجام شود معیار اعلام دستمزدنظافتچی دائمی یا دوره ای به دو صورت قابل محاسبه است. در صورتی که معیارکار ساعت کار نظافتچی دائمی محل کار باشد. دستمزد نظافتچی دائمیمبنای کار 8 ساعت قرار می گیرد. اما اگر مبنای کار پایان دوره باشد دستمزد و اجرت نظافتچی دائمی منزل براساس نوع انتظارات و توقع شما تعیین و اعلام می شود. به طور کلی نمی توان مبلغثابتی را به عنوان تعرفه نظافتچی دائمی اعلام کرد و این مبالغ بهصورت توافقی اعلام می شود.

نظافت دوره ای محل کار و منزل با کمک نیروهای زبده هوم سرویز

اگر به دنبال افرادیحرفه ای برای نظافت دوره ای منزل، نظافت دوره ای محل کار یا نظافت راه پله و مشاعات دوره ای هستید می توانید در هوم سرویز ثبت درخواست رایگانانجام دهید. نظافت دوره ای منزل و محل کار توسط افراد منتخب شما در در زمان هایمشخص به صورت روزانه، هفتگی و ماهیانه انجام می شود. متخصصین ما جهت مشاوره و ارئهقیمت دقیق با شما تماس خواهند گرفت.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس نظافت دوره ای منزل و همچنین ارایه خدمات نظافت دوره ای و نظافت هفتگی با نظافتچی ثابت و دائمی نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات نظافت منزل و محل کار ارائه می دهد که شامل خدمات نظافت منزل فوری توسط شرکت نظافتی معتبر, نظافت اداره، نظافت دفترکار و نظافت سازمان ها, خانه تکانی آشپزخانه و اتاق خواب ها می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های نظافت و پذیرایی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس نظافت دوره ای منزل

نظافت دوره ای و نظافت هفتگی با نظافتچی ثابت و دائمی

نظافت ساعتی منزل روزانه با نظافتچی دائمی

استخدام نظافتچی شبانه روزی برای نظافت ماهیانه منزل

نظافت راه پله و مشاعات دوره ای با نظافتچی دائمی

نظافت دوره ای شرکت با نظافتچی دائمی آقا و خانم

نظافتچی شبانه روزی و دائمی آقا یا خانم با سابقه عالی

نظرات کاربران

profile picture
آذر آذری

از لحاظ شخصیتی خیلی شریف و خوب بودند کمی در انجام خدمات بی تجربه بودند ولی بسیار مودب و با شخصیت

شرایط نظافت دوره ای با کمک نظافتچی دائمی خانم و آقا

توجه:برای ثبت سرویس موردی حتما از سرویس "نظافت منزل و محل کار" استفاده کنید.

خدمات نظافت دوره ای شامل نظافت کامل منزل و محل کار شما به صورت ادواری و در بازه زمانی مشخص توسط همیار ثابت انتخابی شما می شود و نیاز نیست که هر بار برای ثبت سفارش در سامانه هوم سرویز سفارشی ثبت نمایید. در این نوع سرویس ها حتما با شما قراداد منعقد خواهد شد.

پس از ثبت سرویس همیاران و مشاورین هوم سرویز با شما تماس گرفته و پس از بررسی دقیق نیاز و انتظارات شما، همیار مناسب را به شما پیشنهاد خواهند داد.

با توجه به نیازهای متفاوت شما و خدمات قابل ارائه قیمت بصورت برآوردی ارائه شده است و پس از تماس پشتیبانی با شما قیمت دقیق اعلام خواهد شد.

در سرویس های ساعتی میزان ساعت کمتر از 8 ساعت، هزینه معادل 8 ساعت محاسبه می شود.

در صورت نارضایتی از عملکرد همیار امکان جایگزینی با همیار جدید وجود دارد.

پیشنهاد می گردد در خصوص سرویس خدمات نظافت دوره ای قرارداد رسمی منعقد نمایید.

سرویس های بعد از ساعت 21 شامل هزینه ایاب ذهاب برگشت همیار تا 20 هزار تومان می شود.

توافقات خارج از سامانه بین همیار و مشتریان محترم شامل هیچگونه پشتیبانی هوم سرویز نمی باشد.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

سرایداری و نگهبانی
سرایداری و نگهبانی
در حال بروزرسانی قیمت
خشک شویی مبل
خشک شویی مبل
قیمت از 420,000 الی 750,000 تومان
خشکشویی و اتوی لباس
خشکشویی و اتوی لباس
قیمت از 200,000 الی 520,000 تومان
پرده شویی
پرده شویی
قیمت از 600,000 الی 1,900,000 تومان