کابل کشی شبکه

کابل کشی شبکه

از 1300 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت کابل کشی شبکه در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت سیم کشی و داکت کشی(متری)

4,500 الی 5,500 تومان

قیمت کابل کشی(متری)

5,000 الی 6,000 تومان

متوسط قیمت250,000 تومانکمینه قیمت250,000 تومانبیشینه قیمت500,000 تومان

آنچه درباره کابل کشی شبکه خواهید خواند

  • کابل کشی شبکه چیست؟
  • استاندارد کابل کشی شبکه
  • کابل کشی ساخت یافته چه مزایایی دارد؟
  • اصول کابل کشی شبکه چیست؟
  • انواع کابل کشی شبکه
  • کابل کشی شبکه دیتا سنتر و اتاق سرور
  • هزینه کابل کشی شبکه به چه مواردی بستگی دارد؟
  • خدمات کابل کشی شبکه های کامپیوتری به چه مواردی بستگی دارد؟

کابل کشی شبکه چیست؟

به طور کل به نصب واتصالات کابل شبکه و اتصالات نود ها و سوئیچ ها کابل کشی شبکه می گویند. در نقشهکابل کشی شبکه های کامپیوتری، ارتباط بین دوربین های مدار بسته، ارتباط بینکامپیوتر و پرینترها و سایر اجزا در ساختمان مشخص می شود. کابل کشی جزو خدمات پسیوشبکه است. اگر استاندارد کابل کشی شبکه پسیو به درستی رعایت نشود عملا شبکهکارایی نخواهد داشت و به زودی بلااستفاده خواهد شد. لذا استفاده از خدمات شرکتکابل کشی شبکه در اجرای صحیح کابل ها بیشتر به شما کمک خواهد نمود. نقشه کابلکشی شبکه باید بر اساس اصول خاصی اجرا شود. به این ترتیب شبکه از سرعت و کیفیتبالاتری برخوردار خواهد شد. در ادامه به استانداردها و اصول کابل کشی شبکهو عوامل موثر بر قیمت کابل کشی شبکه خواهیم پرداخت.

استاندارد کابل کشی شبکه

امروزه از استانداردکابل‌کشی شبکه در سراسر دنیا استفاده می شود. استانداردهای ANSI/TIA/EIA متداول ترین آنها هستند. در ایناستانداردها نحوه چینش شبکه ها، انداره طول کابل ها، اصول کابل کشی شبکه، تجهیزاتمورد نیاز برای کابل کشی، و نحوه اتصال پین ها مشخص می شود. البته این نسخه ها بهمرور بازبینی می شوند و نمونه های جدیدتری از آنها مورد استفاده قرار می گیرند.این استانداردها در مقیاس سیم کشی شبکه ساده تر تقسیم بندی می شوند. همچنین اینساختار منسجم برای اجرای سیستم سیم کشی شبکه اداری وسیع نیز مورداستفاده قرار می گیرند.

کابل کشی ساخت یافته چه مزایایی دارد؟

همانطور که می دانید تعویضکابل کشی شبکه یا ارتقای کابل کشی شبکه به راحتی انجام نمی شود. زیراخدمات کابل کشی جهت استفاده طولانی مدت طراحی می شوند تا بتواند سخت افزارها و نرمافزارهای مدرن تر را هم ساپورت کنند. کابل کشی ساخت یافته قطعه بندی را ساده ترکرده و موجب حفظ کیفیت شبکه می شود. با استفاده از این مدل اجرای کابل امکانتغییرات و جابجایی به راحتی انجام می شود و در صورت نیاز به تعمیرات، دسترسی بهکابل ها راحت تر خواهد بود و هزینه عیب یابی کابل کشی شبکه هم کمتر می شود.

اصول کابل کشی شبکه چیست؟

آموزش کابل کشی شبکه شامل نکات اساسی می باشد. بر اساس رعایتاین اصول یک شبکه استاندارد با طول عمر بالا و کیفیت عالی راه اندازی می شود.

اهمیت طول کابل

حداکثر طول سیمکشی شبکه تا ایستگاه کاری برای کابل رابط و کابل مشترک که فاصله هر کدامحداکثر 5 متر است ،111 متر باید باشد. و برای کابل افقی که از پریز روی دیوار تا TR هم حداکثر 91 متر تعیین شدهاست. نهایت طول کابل مشترک از پریز تا کامپیوتر 3 متر در نظر گرفته شده است.

پچ کورد طولانیاستفاده نشود

سیم کشی شبکه اداری می توان از کابل های طولانی استفاده نمود.اما به شرطی که اتصال کابل شبکه کیفیت بالایی داشته باشند، به این ترتیب کیفیت کارکاهش پیدا نمی کند. به همین علت استفاده از پچ کوردهای طولانی فقط برای سیم کشیشبکه اداری و سازمان ها پیشنهاد می شود.

سینی کابل ها راسنگین نکنید

سینی کابل نبایددارای اضافه بار بوده و باید کاملا ثابت باشد. با استفاده از گیره های سقفی یا رکبرای ثابت نمودن آن استفاده می شود. با سنگین شدن امکان افتادن و آسیب رسیدن بهاجسام زیرین وجود دارد. کابل هایی انتهایی ممکن است به دلیل سنگینی کابل های دیگرآسیب ببینند. به این ترتیب کابل های معیوب قدرت انتقال سیگنال ها را کاهش می دهند.

کابل های شبکهنباید آویزان بمانند!

وقتی کابل درون اتاقکرک معلق باشد، نیروی جاذبه روی کابل وارد می شود که طی مرور زمان موجب کش آمدنکابل می شود. هر چه طول کابل بیشتر باشد، بیشتر سنگین شده و به مرور با افت سیگنالمواجه خواهید شد.

کابل ها نبایدخیلی محکم کشیده شوند

عکس مورد بالا هم اثرمنفی دارد. با ایجاد فشار زیاد به کابل ها آسیب می رسد و طی مرور زمان موجب نازکشدن و آسیب به کابل ها خواهد شد. همچنین با ایجاد فشار بیشتر ممکن است پیچ خوردگیکابل ها باز شود.

سیم کشی شبکه درمسیر درست

در نقشه کابل کشیشبکه نمی توان از مسیرهای الکتریکی و جعبه های ترمینال استفاده نمود. زیرافضای مناسب برای کابل شبکه نیست. زیرا این فضای غیر استاندارد موجب پیچ خوردگیکابل می شود و در نهایت موجب افت سیگنال خواهد شد.

کابل ارزان قیمتاستفاده نشود

در کابل هایی ارزانتر، مس داخلی سیم قطر کمتری دارد و مانع انتقال صحیح سیگنال می شود. همچنین اینقطر کم، موجب ضعیف تر شدن این سیم ها و کش آمدن آنها خواهد شد. در نتیجه کابلکشی شبکه به مرور ضعیف شده و قدرت انتقال داده کاهش پیدا می کند.

پچ کوردهایارزان

اتصال کابل شبکه نباید از پچ کوردهای ارزان قیمت استفادهنمود. زیرا این پچ کوردها مطابق با استاندارد کابل کشی شبکه نیست. استفادهاز پچ کوردهای ارزان و بی کیفیت در سیم کشی شبکه کامپیوتری موجب افت سیگنالخواهد شد.

نقشه کابل کشیشبکه بسیار مهم است

ابتدا باید محل بهصورت دقیق بررسی شود. سپس بر اساس نقشه، نود ها کشیده و میزان و مسیر کابل ها مشخصمی شود. کابل کشی بدون نقشه و به هم ریخته موجب ایجاد میدان الکترومغناطیسی القاییو افت سیگنال می شود. با کابل کشی شبکه مرتب و بسته بندی شده از ایجاد میدانالقای مغناطیسی جلوگیری می شود.

نحوه کابل کشیشبکه

در صورتی که کابلشبکه در کنار سیم برق قرار بگیرند، موجب اثر منفی و نویز روی کابل شبکه می شود. بههمین علت در نقشه کابل کشی شبکه همواره باید بین این دو فاصله استانداردرعایت شود.

کابل ها باید درفضای خنک و خشک باشند

رطوبت اثر بسیار بدیروی سیگنال ها می گذارد و عملکرد آنها را به صورت چشم گیری کاهش می دهد. کابل ها ممکناستدر انتهای خود گرماتولید می کنند. این تغییر دمایی موجب اثر عکس روی انتشار سیگنال می شود.

لیبل کابل شبکهو شماره گذاری کابل شبکه

ابتدا و انتهای کابلرا لیبل کابل شبکه زده شوند تا نقشه کابل کشی شبکه راحت تر اجراشوند. شماره گذاری کابل شبکه موجب می شود در صورت بروز ایراد عیب یابی راحتتر انجام شود.

انواع کابل کشی شبکه

یکی از نکات مهم در نصبکابل شبکه این مورد است که سیم کشی شبکه نباید زیاد در دسترس بوده و دیده شود.بستر مورد نیاز برای نصب کابل شبکه، ترانک و داکت، لوله های فلزی و فلکسی،سینی های پلاستیکی و … است. کابل کشی شبکه از کف، کابل کشی شبکه روی دیواربا استفاده از نصب ترانک یا داکت کشی انجام می شود. در مواردی هم اقدام به کابلکشی شبکه از لوله و سینی استفاده می شود. برای اجرای کابل شبکه سبک از لوله و برایکابل های سنگین تر از سینی استفاده می شود.

کابل کشی شبکه دیتا سنتر و اتاق سرور

کابل کشیدر سرور و دیتا سنتر بر اساس ابعاد مرکز از دو مسیر انجام می شود. کابلکشی شبکه از کف و از روی لدر و بالا. با توجه به حجم بالای کابل در طول مسیرکابل شماره گذاری می شود. کابل ها نباید دارای پیچ خوردگی بوده و باید کاملا صافباشند. تمامی موارد مربوط به استاندارد ها در اتاق سرور با وسواس و دقت عملکردبالاتری باید انجام شود.

هزینه کابل کشی شبکه به چه مواردی بستگی دارد؟

هزینه کابل کشی شبکهپسیو به عواملمختلفی بستگی دارد. قیمت کابل کشی شبکه در وهله اول به حجم کار و متراژکابل کشی بستگی دارد. مورد دیگر نوع داکت مورد نیاز است. انواع داکت بر اساس اندازه و حجمکابل انتخاب می شوند. با این تفاسیر قیمت داکت کشی شبکه نیز تغییر خواهدنمود.

مواردی مانند نوعشبکه، وسعت شبکه، تعداد نودها، ابعاد محل و ... روی قیمت ها تاثیر دارد. قیمتسیم کشی شبکه اداری به موارد متعددی بستگی دارد. در مواردی مانند ارتقا شبکه قیمتکابل کشی شبکه کمتر می شود. اما در مراحل راه اندازی قیمت کابل کشی شبکه بیشترخواهد شد زیرا از ابتدا باید تمام تجهیزات خریداری و نصب شوند. استفاده از اتصالاتسوکت ها با کیفیت و همچنین کابل های قطور تر متناسب با نقشه سیم کشی شبکه، هزینهکابل کشی شبکه را بالا می برد. هزینه کابل کشی شبکه بخش بسیار اندکی ازکل هزینه های راه اندازی شبکه را شامل می شود. اما اگر بگوییم مهترین قسمت استاغراق نکرده ایم. در واقع صرفه جویی بی مورد در این قسمت منجر می شود که عملا کلاین تجهیزات بلااستفاده شوند و یا در آینده متحمل هزنیه های بالاتری شوید...

خدمات کابل کشی شبکه های کامپیوتری به چه مواردی بستگی دارد؟

کابل کشی شبکه بسیاربا اهمیت است و تمام کیفیت شبکه در گرو انجام صحیح این مورد است. کابل کشیدن شبکه،استاندارد و قواعد خاصی دارد. لذا همواره تاکید به کمک گیری از شرکت کابل کشیشبکه هوم سرویز است. در صورت نیاز به این خدمات تنها کافیست به صورترایگان در سامانه هوم سرویز ثبت درخواست نمایید. متخصصین ما جهت مشاوره رایگان واعلام هزینه های نصب کابل شبکه با شما تماس گرفته و توضیحات لازم را در اختیارتانقرار خواهند داد.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس کابل کشی شبکه و همچنین ارایه خدمات کابل کشی شبکه پسیو و داکت کشی شبکه نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات خدمات شبکه و سرور ارائه می دهد که شامل نصب و راه اندازی دستگاه ups خانگی و صنعتی, بررسی و رفع علت قطعی اینترنت و خرابی مودم, نصب و راه اندازی شبکه بی‌سیم ( وایرلس)، کابلی و ترکیبی, خدمات شبکه کامپیوتری, خدمات پشتیبانی شبکه حضوری, تعمیرات شبکه وایرلس, راه اندازی سرور خانگی, تعمیر یو پی اس صنعتی, راه اندازی مرکز تلفنی VOIP, طراحی و نصب شبکه فیبر نوری, راه اندازی سیستم های نظارتی برای تامین امنیت شبکه می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های رایانه و تکنولوژی را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس کابل کشی شبکه

کابل کشی شبکه پسیو و داکت کشی شبکه

اجرای سیستم سیم کشی شبکه اداری

ارتقای کابل کشی شبکه

تعویض کابل کشی شبکه

اجرای کابل کشی شبکه ساخت یافته و تغییر مسیر کابل کشی شبکه

کابل کشی شبکه دیتا سنتر و اتاق سرور

نظرات کاربران

profile picture
رضا جوشن

بنده این سرویس واسم خیلی مهم بود و خیلی دنبال یک تکنسین خوب گشتم که خداروشکر داخل شرکت هوم سرویز پیدا کردم خیلی عالی بودند و کاملا کار را دقیق انجام دادند ممنون از ایشون و هوم سرویز که این بستر را برای ما فراهم کرده است

شرایط کابل کشی شبکه پسیو و سیم کشی شبکه کامپیوتری

تهیه لوازم، قطعات در خصوص کابل کشی شبکه پس از مشورت با مشتری انجام می شود و همیار موظف می باشد مشاوره لازم را به مشتری ارایه نماید و در صورت تایید مشتری کابل کشی را انجام دهد. انتخاب مسیر عبور کابل شبکه، برند و نوع کابل شبکه براساس نوع انتظار مشتری و همچنین تجهیزات محل مورد نظر مرتبط می باشد.

همیار موظف است بلافاصله پس از حضور در محل مشتری، وضعیت را بررسی نماید و پس از مشورت با مشتری نسبت به کابل کشی اقدام نماید. به همین ترتیب مشتری نیز پس از انجام کابل کشی شبکه می بایست وضعیت خدمات را بررسی نماید. چنانچه ایرادی در کابل کشی شبکه مشاهده شد بلافاصله به همیار اطلاع رسانی نماید.

کابل کشی شبکه انجام شده توسط همیار شامل یک هفته گارانتی همیاران می باشد و در صورت بروز خرابی همیاران می بایست نسبت به رفع مشکل اقدام نماید.

هزینه دقیق کابل کشی شبکه پس از بررسی همیار متخصص به مشتریان اعلام خواهد شد، لذا همیاران بر اساس توضیحات مشتری، برآورد اولیه هزینه را به صورت تلفنی به مشتریان ارایه داده و پس از بررسی میدانی محیط، قیمت دقیق کابل کشی شبکه به مشتریان ارائه می شود. پس از تایید مشتری نسبت به کابل کشی و یا انصراف از آن اقدام خواهد شد. همیار بدون هماهنگی با مشتری مجوز کابل کشی را نخواهد داشت.

همیاران هوم سرویز احراز هویت و صلاحیت شده و دارای مدارک فنی معتبر می باشند و همچنین تضامین و قرارداد مستقلی از ایشان نزد هوم سرویز وجود دارد، ولیکن در حین سپردن خدمات مورد نظر شما به همیاران حتما نظرات و تجربیات سایر مشتریان از خدمات اخذ شده از همیار را ملاک انتخاب و تایید همیار قرار دهید.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

نصب و راه اندازی UPS
نصب و راه اندازی UPS
قیمت از 160,000 الی 1,400,000 تومان
تعمیر و سرویس پرینتر و اسکنر
تعمیر و سرویس پرینتر و اسکنر
قیمت از 500,000 الی 3,330,000 تومان
تعمیر مودم و روتر
تعمیر مودم و روتر
قیمت از 150,000 الی 300,000 تومان
تعمیر موبایل
تعمیر موبایل
قیمت از 500,000 الی 930,000 تومان