خاکبرداری

خاکبرداری

از 1311 نظر
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
پیشنهاد رایگان از همیاران معتمد
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
اطلاعات شفاف و مناسب از همیاران
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف
انتخاب همیار از بین پیشنهادهای مختلف

قیمت خاکبرداری در تابستان 1402 چقدر است؟

قیمت کارشناسی و براورد هزینه اجرا

150,000 تومان

متوسط قیمت30,000,000 تومانکمینه قیمت10,000,000 تومانبیشینه قیمت50,000,000 تومان

آنچه درباره خاکبرداری خواهید خواند

  • خاکبرداری و گودبرداری ساختمان
  • قوانین خاکبرداری ساختمان
  • پایدارسازی گودبرداری ساختمان به چند صورت انجام می شود؟
  • گودبرداری اصولی را با کمک شرکت گودبرداری معتبر انجامدهید.
  • انواع ماشین آلات خاکبرداری
  • قیمت خاکبرداری بهچه عواملی بستگی دارد؟
  • خدمات خاکبرداری و گودبرداری ساختمان را به شرکت معتبر خاکبرداری هومسرویز بسپرید

خاکبرداری و گودبرداری ساختمان

خاکبرداری یا گودبرداریساختمان یکی از مهم ترین مراحل ساختمان سازی است. گود برداریبه اقدامات و عملیات اولیه جهت کندن زمین در پروژه های ساختمانیو خاکبرداری ساختمان به اقدامات بعدی جهت جمع آوری خاک به جایمانده و انتقال نخاله ها به جایی خارج از محدوده گودبرداری گفته میشود. عدم رعایت اصول ساختمان سازی در این مرحله ممکن است نتایج بسیار بدی بهدنبال داشته باشد. در خاکبرداری با هدف ایجاد سطحی صاف اقدام بهبرداشت مصالح، شن، ماسه و غیره از سطح مورد نظر می کنند. گودبرداری اصولی موجبمی شود که حفاری اضافی انجام نشود و مصالح کف و جداره های زمین از بین نروند.چگونگی به کارگیری و استفاده از ماشین آلات مناسب در کیفیت نهایی خاک برداریو گودبرداری ساختمان تاثیر می گذارد. در ادامه به روش های خاکبرداریساختمان و عوامل موثر بر هزینه گودبرداری و هزینه خاکبرداری ساختمان میپردازیم. شما با همکاری شرکت گودبرداری معتبر و با مجوز رسمی میتوانید از خدمات خاکبرداری اصولی ساختمان و با هزینه منصفانه بهره مندشوید.

قوانین خاکبرداری ساختمان

سطح خاکبرداری باتوجه به موارد مختلفی تعیین می شود. مواردی مانند نوع خاک، وجود آب در زمین، وضعیتزمین، امکان ارتعاشات و میزان حساسیت های ساختمان های مجاور به صورت خاکبرداریمعمولی، خطر پایین و بسیار خطرناک دسته بندی می شوند. بر اساس قوانین خاکبرداری وپی سازی تمام این موارد به طور کامل بررسی می شود.

میزان امنیت،استحکام، جنس خاک و میزان استحکام ساختمان های مجاور باید در این پروسه کاملابررسی شوند. در پروسه گود برداری باید به وجود کانال های فاضلاب، لوله کشی آب، گازو کابل های برق نیز دقت شود.

اگر محل خاکبرداری درکنار مراکز عمومی مانند اورژانس یا آتش نشانی ها است و امکان دارد عملیاتخاکبرداری مانع تردد خودروهای این مراکز شود باید قبل از شروع عملیات هماهنگی هایلازم با این مراکز صورت بگیرد.

تمام ضایعات ساختمانیو درختان که در محل هستند و مانع از انجام عملیات خاکبرداری می شوند باید از محلمورد نظر خارج شوند.

هیچ گونه از اقداماتمربوط به خاکبرداری مانند میخ کوبی و جاگذاری میل مهار نباید به زمین های مجاور ویا معابر عمومی وارد شوند.

پایدارسازی گودبرداری ساختمان به چند صورت انجام می شود؟

اجرای شمع درگودبرداری

در این روش ازگودبرداری به حفر چندین چاه به عمق 80 الی 100 سانتی متر در فواصل 3 الی 5 متر میکنند. سپس با استفاده از آرماتور طولی و خاموت های دور چاه ها را مسلح و بتن ریزیمی کنند. این روش به علت سرعت بالا و کم بودن هزینه گود برداری بیشتر مورد استقبالقرار می گیرد.

روش مهار متقابلدر خاکبرداری

این روش نیز مراحلاجرایی مشابه با گودبرداری به روش شمع دارد به این ترتیب که در داخل چاهک های حفرشده به جای میله گرد از پروفیل های فولادی H شکل استفاده می شود. برای اطمینان ازمهارکامل پروفیل ها عمق یک متر را کاملا بتن ریزی و مسلح می کنند. این روش نیزمانند روش قبلی کم هزینه می باشد و در زمان کم انجام می شود.

روش سپرکوبی درخاکبرداری زمین

این روش گودبرداری درزمین هایی که خاک سست دارند استفاده می شوند. در صورتی که اطراف زمین دارای فضایکافی برای استفاده از دستگاه سپرکوب یا چکش است، کاربرد دارد.

روش خرپا

مرسوم ترین نحوه گودبرداریخرپا است که در مناطق شهری کاربرد دارد. در این روش نیز مانند اجرای شمع چاه هایدستی حفر می شوند. ابتدا انتهای چاه به طول کافی مناسب کاملا آرماتوربندی میشود و سپس بتن ریزی می شود.

خاکبرداری به روشپلکانی

ابتدا وسط نقشه بصورتشیبدار گودبرداری می شود، سپس محل پلکان ها را با توجه به نقشه فونداسیون ساختماندر فاصله نهایت 6 متر و به عرض کافی بر اساس نظر مهندس اجرا، خاک برداری می کنیم.سپس پلکان ها را با استفاده از لاشه سنگ، ملات خاک و گل بصورت پلکان در محل قرارمی گیرد.

خاکبرداری به روشجزء به جزء

اگر عمق گودبرداری کماست و در ساختمان های همسایه امکان ریزش و نشست وجود دارد از گودبرداری وخاکبرداری استفاده می شود این عملیات به صورت یکباره انجام نمی شود. لایه های خاکبه صورت لایه لایه به همراه روش پایدارسازی شمع کوبی یا سنگ کوبی زیر ستون هایساختمان های مجاور انجام می شود.

گودبرداری اصولی را با کمک شرکت گودبرداری معتبر انجامدهید.

موضوعات مربوط به گودبرداری غیر اصولی رابارها در رساناهای اجتماعی شنیده ایم، که این اتفاقات به دلیل رعایت نکردن قوانیناستاندارد در گودبرداری اتفاق افتاده است. در پروسه اجرای گودبرداری افرادزیادی مسئول هستند. نقشه گودبرداری بعد از بررسی وضعیت زمین و مشخصات ملک هایاطراف تعیین می شود. بعد از طراحی باید گودبرداری و خاکبرداری اصولی توسط شرکتگودبرداری معتبر و دارای مجوز خاکبرداری انجام شود زیراکه گودبرداریغیر اصولی موجب خسارات بعدی می شود.

انواع ماشین آلات خاکبرداری

خاکبرداری بابکهو لودر

بکهولودر همانطور کهاز نام آن مشخص است. تلفیق بیل مکانیکی و لودر می باشد. از این وسیلهبکهولودر برای گودبرداری از فاصله های دور استفاده می شود. به این ترتیب نیازینیست که ماشین به داخل گود وارد شود.

خاکبرداری بابیل مکانیکی

در اکثر عملیات هایساختمانی به وسیله خاک برداری با بیل مکانیکی استفاده می شود. بیلمکانیکی نیز جزء ماشین های سنگین می باشد. این وسیله دارای بازوی مفصلی، باکتو کابین چرخان است که روی چرخ های لاستیکی و چرخ های زنجیری قرار گرفته اند.

خاکبرداری بالودر و کامیون

برای گودبرداری پروژههای کوچک از لودر استفاده می شود. پروژه های بزرگتر به وسیله بولدوزر و چرثقیل هایمتحرک انجام می شود. پروسه انتقال خاک به وسیله لودر انجام می شود.

قیمت خاکبرداری بهچه عواملی بستگی دارد؟

قیمت خاکبرداری ساختمان به عوامل مختلفی بستگی دارد و مواردمتعددی در محاسبه هزینه خاکبرداری و قیمت گود برداری تاثیر دارند. مواردیمانند سختی زمین و محل قرار گیری زمین بر قیمت گودبرداری تاثیر مستقیمدارند. به طور مثال اگر زمین در یک کوچه باریک قرار گرفته است و یا محل انتقالضایعات تا تخلیه پسماند زیاد است مطمئنا این موارد نیز بر هزینه گودبرداریساختمان تاثیر می گذارند.

تجهیزات مورد استفادهدر این پروسه و همچنین روش گود برداری نیز عوامل موثر بر هزینه خاکبرداریساختمان می باشند.

خدمات خاکبرداری و گودبرداری ساختمان را به شرکت معتبر خاکبرداری هومسرویز بسپرید

در صورت نیاز بهعملیات خاکبرداری ساختمان می توانید به صورت رایگان در سامانه هوم سرویز ثبتدرخواست نمایید متخصصین ما جهت مشاوره و اعلام هزینه خاک برداری با شماتماس خواهند گرفت. با اطمینان می توانید با شرکت گودبرداری و خاکبرداری ودارای مجوز خاکبرداری ارتباط برقرار کنید و از روند اجرای عملیات توسطمتخصصین هوم سرویز آگاه شوید.

همیار شماییم تاپایان سرویس...

هوم سرویز به عنوان بزرگترین پلتفرم خدمات در محل در کشور علاوه بر سرویس خاکبرداری و همچنین ارایه خدمات خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر نزدیک من، خدمات دیگری نیز در بخش خدمات بنایی ارائه می دهد که شامل سرامیک کاری کف ساختمان , سنگ کاری نمای ساختمان با کمک سنگ کار ماهر, کاشی کار ماهر برای کاشی کاری منزل, تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه, رفع نم دیوار بدون تخریب, نصب قرنیز پی وی سی با کمک نصاب قرنیز حرفه ای, دوغاب سرامیک حمام, تعویض توالت ایرانی با فرنگی به همراه اجرای تاسیسات, گچکاری ساختمان با کمک گچ کار ماهر, خدمات بنایی نازک کاری ساختمان, سیمان کاری دیوار باغ و سیمانکاری دیوار حیاط, دیوار کشی و دیوار چینی دور باغ و حیاط, تخریب دیوار مشترک و تخریب دیوار حایل, تخریب ساختمان کلنگی و فرسوده, حمل نخاله با نیسان و وانت, اجاره داربست فلزی و داربست بندی نمای ساختمان, آجر چینی دیوار باغ و منزل می باشد. همیاران هوم سرویز تمام تلاش خود را به منظور رقم زدن تجربه ای خوب برای شما در سرویس های بنایی و دکوراسیون را خواهند داشت.

همیار شماییم تا پایان سرویس...

خدمات قابل ارائه در سرویس خاکبرداری

خاکبرداری ساختمان با کمک شرکت گودبرداری و خاکبرداری معتبر

گودبرداری و خاکبرداری ساختمان ویلایی و چند طبقه

خاکبرداری، تخریب و گودبرداری و پیکوزنی

خاکبرداری با بکهو لودر

خاکبرداری با بیل مکانیکی

خاکبرداری با لودر و کامیون

نظرات کاربران

profile picture
امیر مهرپویا

نیرو پیگیری بودند کار رو دنبال میکردند و از بهترین قطعات استفاده کردند ازشون صمییمانه تشکر میکنم

profile picture
مهدی دوده

واقعا بی عیب و نقص واقعا سریع واقعا عالی و به صرفه هرچی بگم راجب تیم خوب هوم سرویز کم گفتم 2 تا شیشه سکوریت داشتم که لق شده بود و هر آن امکان داشت بشکنه نیرو خودشون رو سریع رسوندن و دمشون گرم

profile picture
اسدالله بنی ادم

کارشون حرف نداشت وسایل آسیب ندید و با نظم و دقت کار رو انجام دادن و به اصطلاح سمبل کاری نمیکردند و این خودش نقطه قوت هست

profile picture
نازیلا عمادی

کاربلد بودن خودشون زمانبندی خوبی برای کارها داشتند و با مهمان ها رفتار خوبی داشتند

شرایط گودبرداری و خاکبرداری با بیل مکانیکی و لودر

هوم سرویز افراد با تجربه و خوشنام را به شما معرفی می نماید و انتخاب همیار پس از برآورد دقیق زمان و هزینه و ثبت قرارداد صورت میگیرد.

برآورد تجهیزات مورد نیاز پس از بررسی فضا، مشاوره با مشتری و توافق طرفین انجام می شود.

در صورت نیاز به تخریب بنا در زمین، هزینه به صورت جداگانه از هزینه گودبرداری محاسبه و اعلام می شود.

از ارتباط مستقیم و بدون هماهنگی با همیاران خودداری کنید.

شهر و خدمات مورد نظر خودت را انتخاب کن!
قیمت خدمات را چک کن و به سوالات جواب بده
همیار مورد نظر خود را انتخاب کن
بعد از برآورد هزینه، همیار ما در کنار شماست

خدمات مرتبط

تخریب ساختمان
تخریب ساختمان
قیمت از 10,000,000 الی 50,000,000 تومان
حمل نخاله ساختمانی
حمل نخاله ساختمانی
قیمت از 500,000 الی 800,000 تومان
نصب داربست و اجرای کفراژ
نصب داربست و اجرای کفراژ
قیمت از 10,000,000 الی 50,000,000 تومان
گچکاری و گچبری
گچکاری و گچبری
قیمت از 500,000 الی 2,000,000 تومان